انتخاب داروی مبتنی بر ژنوتیپ بیمار با سیستم جدید پشتیبانی الکترونیکی

انتخاب داروی مبتنی بر ژنوتیپ بیمار با سیستم جدید پشتیبانی الکترونیکی

علم فارماکوژنومیک (PGx) بررسی می­کند که تفاوت­های ژنتیکی چگونه بر پاسخ فرد به یک دارو تأثیر می­گذارد. بیشتر بیماران مطابق انتظار، دارو را متابولیزه می­کنند. اما برخی آن را قبل از ایجاد اثر، دارو را دفع می­کنند و دسته­ای دیگر از بیمارن دارو را به آرامی پردازش می­کنند و این امر باعث تجمع دارو در بدن شده و با خطر اووردوز همراه است.

محققان پروژه PGx-U در حال بررسی این موضوع هستند که PGx چگونه میتواند به پزشکان و داروسازان

کمک کند تا بیماران را بهتر درمان کنند. پیشبرد دانش در مورد چگونگی پردازش یک داروی معین در فرد،

میتواند تضمین کند که پزشکان میتوانند بدون آزمایش و خطا، درمانی مطمئن و مؤثر را انتخاب کنند.

این پروژه یک سیستم پشتیبانی الکترونیکی برای انتخاب درمان بر اساس مشخصات فارماکوژنومیک بیمار ایجاد کرده است در نتیجه تجویز داروها و دوزها با ژنوتیپ بیمار مطابقت دارد. این سیستم در صورت تجویز دارو برای بیمار در معرض عوارض خطرناک به کادر درمانی هشدار می­دهد.

اولین گام­ها برای آزمایش این سیستم در محیط واقعی در مطالعه بالینی U-PGx با نام PREPARE (آزمایش استفاده از فارماکوژنومیک برای جلوگیری از واکنش های دارویی نامطلوب) انجام شد. در این آزمایش حدود 8000 بیمار برای مارکرهای ژنتیکی مورد آزمایش قرار می­گیرند که می­تواند نحوه واکنش آنها به بیش از 40 داروی معمول تجویز شده را نشان دهد. برای نیمی از بیماران، دارو با استفاده از داده­های ژنتیکی و برای نیمی دیگر، دارو بدون در نظر گرفتن داده­های ژنتیکی و به روش معمول تجویز می­شود.

نتایج این ازمایش نشان می­دهد که آیا استفاده از فارماکوژنومیک نتایج درمانی را تحت تأثیر قرار می­دهد یا در مقیاس بزرگ عملی و مقرون به صرفه است یا خیر؟ هفت مرکز کلینیکی در سراسر اروپا در این مطالعه مشارکت

میکنند تا اطمینان حاصل کنند که نتایج در برگیرندهی کل اروپا میباشد.

منتشر شده در: 19 مارس 2019

منبع: www.news-medical.net