نوروز مبارک

نوروز مبارک

 

باز عالم و آدم و پوسیدگان خزان و زمستان،

خندان و شتابان به استقبال بهار می روند

تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند

و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند

و آنگه سر مست و با وجد و نشاط

و با رقص و پایکوبی

با ترنم این سرود طرب انگیز،

نوروز و جشن شکوفه ها را برگزار می نمایند.

 

سال نو مبارک 

شبکه رویدادهای زیست پزشکی جی ایونت