Multiplexed Molecular Diagnostics

Multiplexed Molecular Diagnostics

Multiplex PCR یک روش زیست شناسی مولکولی گسترده برای تکثیر اهداف متعدد در یک آزمایش PCR است. در این روش می توان با استفاده از چندین جفت آغازگر در یک مخلوط واکنش، بیش از یک توالی هدف را تکثیر کرد. این روش به عنوان توسعه عملی از PCR، امکان صرفه جویی قابل توجهی در زمان و تلاش در آزمایشگاه را دارد، بدون آنکه به کاربرد این آزمایش آسیب برساند. وبینار Multiplexed Molecular Diagnostics در تاریخ 9 دی 1400 به زبان فارسی برگزار خواهد شد.

Multiplexed Molecular Diagnostics
50,000 تومان
دکتر کوین شامی
دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

دکتر کوین شامی

جزئیات رویداد
 • تاریخ شروع
  ۰۹ دی ۱۴۰۰
 • تاریخ پایان
  ۰۹ دی ۱۴۰۰
 • وضعیت
  منقضی شده
 • استان و شهر
 • دسته بندی
 • آدرس